Zrealizowane projekty

CISPOL od 2009 do 2014 roku zrealizował 4 konkursowe projekty unijne z działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej:

• ,,Nowe Perspektywy”

• „Potrafisz”

• „Od CIS-u do Spółdzielni Socjalnej”

•„Twoje Życie Nasza Wspólna  Sprawa”

Projekty miały na celu promocję integracji społecznej poprzez doskonalenie u osób nieaktywnych
i bezrobotnych z Gminy Byczyna umiejętności zawodowych, zdobycie nowych kwalifikacji
oraz wzmocnienie kompetencji społecznych.

W/w projekty były projektami partnerskimi m.in. z OZRSS w Warszawie i Spółdzielnią Socjalną U.H.P.
w Byczynie.

          Uczestnicy warsztatów i kursów zostali objęci szkoleniem BHP, badaniami lekarskimi, wyposażeni
w ubrania robocze. Uczestnicy warsztatów otrzymywali stypendium unijne w wysokości najniższej krajowej, a uczestnicy kursów i szkoleń stypendium godzinowe, zwroty kosztów dojazdu oraz wyżywienie w czasie trwania kursu.

 

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. +48774144621
Deklaracja dostępności