Zatrudnienie wspierane

Zatrudnienie wspierane to forma wsparcia o charakterze doradczym i finansowym udzielana osobom, które mają szczególne trudności w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy (np. osoby długotrwale bezrobotne, posiadające grupę niepełnosprawności) mająca na celu podjęcie zatrudnienia oraz utrzymanie aktywności zawodowej.

Zatrudnienie wspierane odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą (reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy) a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego Uczestnika, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy a PUP do refundowania pracodawcy części wypłacanego tej osobie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy,
w wysokości nieprzekraczającej:

  • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w pierwszych 3 miesiącach
  • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w kolejnych 3 miesiącach
  • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w następnych 6 miesiącach

 

 

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. +48774144621
Deklaracja dostępności