Zatrudnienie wspierane

Zatrudnienie wspierane to forma wsparcia o charakterze doradczym i finansowym udzielana osobom, które mają szczególne trudności w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy (np. osoby długotrwale bezrobotne, posiadające grupę niepełnosprawności) mająca na celu podjęcie zatrudnienia oraz utrzymanie aktywności zawodowej.

Zatrudnienie wspierane odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą (reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy) a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego Uczestnika, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy a PUP do refundowania pracodawcy części wypłacanego tej osobie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy,
w wysokości nieprzekraczającej:

  • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w pierwszych 3 miesiącach
  • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w kolejnych 3 miesiącach
  • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w następnych 6 miesiącach

 

Przykład

Miesiąc

Kwota wynagrodzenia

Skł. ZUS

(9,76+6,5+0,84+2,45)

Koszty pracodawcy

Wysokość refundacji

 

Koszty pracodawcy przy zatr. wspieranym

I-III

2.000,00

391,00

2.391,00

973,22

1.417,78

IV-VI

2.000,00

391,00

2.391,00

778,58

1.612,42

VII-XII

2.000,00

391,00

2.391,00

583,93

1.807,07

Uwaga: w symulacji przyjęto założenie, iż wynagrodzenie pracownika kształtuje się na poziomie minimalnym tj. 2.000,00 zł brutto, wysokości zasiłku dla bezrobotnych 831,10 zł brutto oraz założeniu, że skł. wypadkowa wynosi 0,84 %.
W skład refundacji wchodzi zasiłek dla bezrobotnych, ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składka wypadkowa.

 

Refundacja części wypłaconego wynagrodzenia  jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. 77 414 46 21
Deklaracja dostępności