Zasady kierowania do CIS

 1. Osoba zainteresowana, która spełnia wymogi wskazane w zakładce „Kto może zostać uczestnikiem” może zostać przyjęta do CIS na podstawie wniosku:
 • ośrodka pomocy społecznej,
 • własnego lub przedstawiciela ustawowego,
 • zakładu lecznictwa odwykowego,
 • powiatowego urzędu pracy,
 • organizacji pozarządowej,
 • klubu integracji społecznej.
 1. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
   
 2.  Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej osoba zainteresowana jest skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum, przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy z powiadomieniem właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby Ośrodka Pomocy Społecznej.
   
 3. Dyrektor Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. +48774144621
Deklaracja dostępności