Kto może zostać uczestnikiem

Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach może zostać osoba:

  • długotrwale bezrobotna (zarejestrowana w Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat) 
  • bezdomna
  • uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  • chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
  • zwolniona z zakładu karnego
  • będąca uchodźcem realizującym indywidualny program integracji
  • niepełnosprawna, która podlega wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie jest w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajduje się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym

ZAMIESZKAŁA NA TEREMIE GMINY: BYCZYNA LUB WOŁCZYN. 

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
46-220 Byczyna | ul. Polanowice 94 | tel. +48774144621
Deklaracja dostępności